18 Mart 2014 Salı

BAHAR AYLARINDA BESLENME TUYOLARI?

BAHAR AYLARINDA BESLENME TUYOLARI?

Mev­sim den­ge­siz­lik­le­ri­nin grip, nez­le, si­nü­zit gi­bi has­ta­lık­la­ra da­ve­ti­ye çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­ten Hi­sar In­ter­con­ti­nen­tal Hos­pi­tal Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Elif Ka­ra­ca­noğ­lu, bu dö­nem­de ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­dir­mek için tü­ke­til­me­si ge­re­ken be­sin­le­rin lis­te­si­ni ver­di... 

Düğ­me man­tar­lar: Se­len­yum, B vi­ta­min­le­ri, ri­bof­la­vin, nia­sin ve an­ti­ok­si­dan kay­na­ğı olan man­tar özel­lik­le üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı ris­ki­ni dü­şür­me ko­nu­sun­da et­ki­li­dir.
 La­ha­na: La­ha­na glu­ta­min kay­na­ğı­dır. La­ha­na­yı sev­mi­yor­sa­nız çor­ba­la­rı­nız ve ye­mek­le­ri­ni­ze ek­le­ye­rek be­sin de­ğe­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir­si­niz. 
Ba­dem: Stre­sin et­ki­le­ri­ni azal­ta­rak ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yen bir be­sin­dir. Gün­de 1 fin­can ba­dem tü­ke­ti­mi, gün­lük E vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nı­zın yak­la­şık %50’si­ni kar­şı­lar. 
Grey­furt: Yük­sek oran­da C vi­ta­mi­ni içe­ren grey­furt ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin ak­ti­vas­yo­nu­nu ar­tı­ran fla­vo­no­id­ler içe­rir. 
Light yo­ğurt: Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar D vi­ta­mi­ni dü­ze­yi dü­şük olan­la­rın so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­be ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Bu ne­den­le D vi­ta­mi­ni yö­nün­den zen­gin olan yo­ğur­dun her gün ya­rım ka­se tü­ke­til­me­si so­ğuk al­gın­lı­ğı­na kar­şı di­ren­ci ar­tı­rır. 
Sa­rım­sak: Sa­rım­sak ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yen an­ti­ok­si­dan­lar içe­rir. Sa­rım­sa­ğın da­ha et­ki­li ol­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız hiç doğ­ra­ma­dan pi­şi­rin ve böy­le tü­ke­tin. Çün­kü kü­kürt­lü bi­le­şik­ler doğ­ra­nın­ca et­ki­si­ni kay­be­der. 
Is­pa­nak: C vi­ta­mi­ni içe­ren ıs­pa­nak, vü­cu­dun ye­ni hüc­re­ler üret­me­si­ne yar­dım­cı olan fo­lat içe­rir. Is­pa­nak­tan da­ha faz­la ya­rar­lan­mak is­ti­yor­sa­nız çiğ ya da ha­fif­çe pi­şi­re­rek tü­ke­tin. 
Çay: Ye­şil ya da si­yah çay fark et­mez; her iki­si de has­ta­lık­lar­la sa­va­şan po­li­fe­nol­ler ve fla­vo­no­id­ler içe­rir. Bu an­ti­ok­si­dan­lar hüc­re­ye za­rar ve­ren ser­best ra­di­kal­le­ri arar­lar ve yok eder­ler. 
Tat­lı pa­ta­tes: Ha­vuç gi­bi an­ti­ok­si­dan be­ta-ka­ro­ten içe­rir. Ay­rı­ca tat­lı pa­ta­tes de yaş­lan­ma sü­re­ci­ni ya­vaş­la­tan ve ba­zı kan­ser­le­rin ris­ki­ni dü­şü­ren A vi­ta­mi­ni içe­rir. 
Bro­ko­li: Bro­ko­li, vü­cu­du ko­ru­mak için ge­re­ken A, B, C, D vi­ta­mi­ni ve glu­tat­yon içe­rir. 
SERDA KIVILCIM-BUGÜN 

Hiç yorum yok: