21 Şubat 2014 Cuma

GUCLU BAGISIKLIK SISTEMI

GUCLU BAGISIKLIK SISTEMI ICIN 4 ALTIN KURAL?
Ye­ter­li uy­ku, den­ge­li bes­len­me, ak­tif bir ya­şam ve mutlu bir aile...
"An­ne sü­tü be­bek­le­rin vü­cu­dun­da­ki sa­vun­ma sis­te­mi­nin gö­re­vi­ni yap­ma­sı için en önem­li et­ken­ler­den bi­ri­dir. Be­bek ken­di sa­vun­ma sis­te­mi­ni ku­ra­na ka­dar sü­reç an­ne sü­tü sa­ye­sin­de iler­le­mek­te­dir. Be­bek­le­rin özel­lik­le ilk 1 yı­lı ya­şam­la­rı­nın en za­yıf dö­nem­le­ri­dir. Ço­cuk 2 ya­şı­nı geç­tik­ten son­ra ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de güç­len­mek­te­dir. Ço­cuk­la­rın has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­sı için ba­ğı­şık­lık sis­tem­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si ge­re­kir." İş­te Dr. Gök­han Ma­mu­r'­dan güç­lü ba­ğı­şık­lı­ğın anah­tar­la­rı...
Uy­ku ka­lite­si çok önem­li
Dü­zen­li ve ye­ter­li uy­ku güç­lü bir ba­ğı­şık­lık sis­te­mi için ol­maz­sa ol­maz­lar­dan­dır. Ye­ni do­ğan be­bek­le­rin gün­de 12- 23 sa­at uyu­ma­sı ge­re­kir­ken ço­cuk bü­yü­dük­çe bu sa­at­ler aza­lır. Ço­cu­ğun uyu­du­ğu sa­at­ler, or­ta­mın ısı­sı, ya­ta­ğın ra­hat­lı­ğı, ra­hat olup ol­ma­dı­ğı gi­bi fak­tör­ler çok önem­li­dir.
SAĞLIKLI BESLENME İŞİN ÖZÜ
Sağ­lık­lı bes­len­me ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­lü ol­ma­sı için ilk ku­ral­dır. Ço­cuk­la­rın bes­len­me­sin­de pro­bi­yo­tik­le­rin öne­mi bü­yük­tür. Nor­mal do­ğum­la dün­ya­ya ge­len be­bek­le­rin do­ğum sı­ra­sın­da va­ji­nal ka­nal­da ta­nış­tı­ğı pro­bi­yo­tik­ler sa­ye­sin­de aler­jik so­run­lar ya­şa­ma risk­le­ri de dü­şük­tür. Ço­cu­ğun her be­sin gru­bun­dan den­ge­li bir şe­kil­de bes­len­me­si, abur cu­bur ve fast fo­od tar­zı gı­da­lar­dan uzak dur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Spor yapan çocuk
Ak­tif ya­şam tar­zı tüm vü­cu­du sağ­lık­lı kı­lar. Ço­cuk­la­rın bit­mek bil­me­yen ener­ji­le­ri doğ­ru fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ler­le des­tek­len­me­li­dir. Ço­cu­ğun vü­cut ya­pı­sı ve ka­rak­te­ri­ne uy­gun spora yön­len­di­ril­me­si önem­li­.
Bu yanlışlardan kaçının
Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­di­ril­me­si için en önem­li te­da­vi­ler aşı yo­luy­la ger­çek­leş­mek­te­dir. Son yıl­lar­da aşı te­da­vi­le­ri ile ço­cuk­lar­da gö­rü­len ba­ğı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lık­la­rı ya­rı ya­rı­ya azal­dı. Ai­le­ler­den ba­zı­la­rı ço­cuk­la­rı­na aşı yap­tır­mak is­te­me­mek­te­dir­ler an­cak son de­re­ce yan­lıştır. Kon­trol­süz ilaç kul­la­nı­mı da ço­cuk­la­rı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. 0-6 yaş ara­lı­ğın­da­ki ço­cuk­lar­da en sık gö­rü­len has­ta­lık nez­le­dir. Ço­cuk­la­ra 6 ya­şı­na ka­dar nez­le ilaç­la­rı­nın ve­ril­me­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Ona mutlu bir aile ortamı sağlayın
Mut­lu ya­şam kav­ra­mı­nın sağ­lı­ğa et­ki­si bü­yük. Son dö­nem­ler­de psi­ko­lo­ji­nin ba­ğı­şık­lık sis­te­mi üze­ri­nde önem­li et­ki­le­ri ol­du­ğu tes­pit edil­di. Ha­ya­ta gü­zel bak­mak ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­mek­te­. Ço­cuk­lar­da mut­lu ya­şam or­ta­mı ise an­cak mut­lu ai­le­ye sa­hip ol­mak­la müm­kün. Ço­cu­ğun sağ­lık­lı ol­ma­sı için an­ne ba­ba­la­ra önem­li gö­rev­ler düş­mek­te­dir.

So­ğuk ha­va­la­rın et­ki­si ve bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rın da art­ma­sıy­la ço­cuk­lar sık sık ra­hat­sız­la­nı­yor. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin sağ­lık­lı bir şe­kil­de ge­li­şe­bil­me­si için 4 te­mel ge­rek­si­ni­me ih­ti­yaç var:

Ço­cuk­la­rın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni, çev­re­sin­de­ki düş­man­la­rı tam ola­rak bil­me­yen ye­ni ku­rul­muş bir ül­ke­ye ben­ze­ten Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si­'n­den Dr. Gök­han Ma­mur ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­di­ril­me­sin­de ebe­veyn­le­re önem­li gö­rev­ler düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. An­ne kar­nın­da­ki be­be­ğe, has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­sı için bir­ta­kım an­ti­kor­la­rın geç­ti­ği­ni, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin bu şe­kil­de oluş­tu­ğu­nu be­lir­ten Dr. Ma­mur, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Güçlendiririz?
Sağlıklı doğal gıdalarla beslenmek öncelikle ilk dikkat etmemiz gerekendir. Aşırı şekerli yiyecekler ve meyve sularından kaçınmamız gerek. Bugün sanayi devriminin gıda sektöründeki en acımasız etkisi insan sağlığını hiçe sayarcasına kullanılan yapay tatlandırıcılar ve yüksek şekerli, mısır şerbetli ve katkı maddelerle dolu hazır gıdalardır. Rafine beyaz şeker yerine, bal, reçine, pekmez, şeker kamışı gibi daha doğal tatlandırıcılara yönelin. Ayrıca haftada iki kez balık yemek bağışıklığımız üzerinde gayet olumlu sonuç verecektir. Yiyebildiğiniz bütün sebze ve meyveleri özellikle çiğ tüketmek daha fazla antioksidan almanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca Yoğurt, kefir gibi fermente edilmiş ve bağırsak mikro florasını dengeleyici besinler hepsi düzenli tüketmemiz gereken besinlerdir.


Sağlıklı beslendiğiniz taktirde hastalıklardan korkmanıza gerek kalmaz. Ancak elbetteki çeşitli sebeplerle zaman zaman bağışıklık sistemimiz tembelleşebilir ya da zayıflayabilir. Bu dönemde hem sağlıklı beslenmeye devam edip hem de başka doğal bitki kürleri yapmak ya da besin takviyeleri almak gerekebilir.

Hiç yorum yok: